Folkhälsa i ett internationellt perspektiv

De populärvetenskapliga caféerna, som är ett samarbete mellan Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs senioruniversitet, kunde nyligen hälsa professorn i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Skövde Alexandra Krettek välkommen. Alexandra bedriver i Nepal ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt på temat folkhälsa. I studierna har livsstilar och attityder bland befolkningen i Sverige och Nepal jämförts.

Bild I mitten  professor Alexandra Krettek                               Från vänster de nya styrelsemedlemmarna i Skaraborgs senioruniversitet Sven Esplund, Bengt Nilsson, Lene Doverholm och Agneta Hellman       Foto: Marianne Skardéus

En slutsats av studierna är att forskningen i Sverige behöver fokusera i högre grad på varje individ och beakta dennes familjesituation, kulturella normer, traditioner och inställningen till sjukdom på ett mer genomgripande sätt än tidigare. Detta är naturligtvis en följd av de ökade kontakterna med andra delar av världen och de kontakter som vi i Sverige får genom en ökande invandring, menade Alexandra.

Hjärtsjukdomarna ökar i västvärlden och detta kan ha sin bakgrund i ett genetiskt arv men framförallt genom vår livsstil vad bland annat gäller rökning, alkoholintag, matvanor och otillräcklig mängd av fysiska aktiviteter. I Sverige är 90 % av våra sjukdomar livsstilsrelaterade. I Nepal är siffran 17 %, men då ska också tilläggas att medellivslängden är betydligt lägre än i Sverige, nämligen 67 år.

Nepal är ett land som dels har att övervinna hälsoutmaningar som undernäring, kvinnors och barns hälsa, infektioner och smittsamma sjukdomar. Dels att hantera den massiva exploateringen från marknaden som öppnar upp för en västerländsk livsstil med ”fast food” som coca-cola och pommes frites. Lägg därtill att stillasittande arbeten blir allt vanligare och att det blir många timmar framför dator och teve. Det är att vänta att antalet människor drabbade av diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och högt blodtryck kommer att öka dramatiskt i Nepal.

Alexandra Krettek framhöll att det finns mycket att göra för att få befolkningen i Nepal att inse vikten av att bedriva ett eget förebyggande hälsoarbete genom att äta nyttigt och motionera under hela livscykeln. Denna kunskap är låg hos befolkningen liksom att känna igen olika sjukdomssymptom. Ett stort och viktigt arbete som försvåras genom att sjukvården inte har ett centraliserande organ, som kan ta övergripande grepp och styra utvecklingen i landet. Nästa populärvetenskapliga café anordnas på Högskolan onsdagen den 16 mars. Då gästas föreläsningsserien av forskaren Anja Lund från Högskolan i Borås och Chalmers. Hennes expertområde är smarta textilier.  /MS

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Nya fynd i Varnhem gör Sverige äldre

GetAttachment[1]-Utgrävningarna i Varnhem visar att Sverige blev kristet minst 100 år tidigare än man trott.  Så sade arkeologen Maria Vretemark när Skaraborgs Senioruniversitet höll sitt medlemsmöte för februari.

I sin föreläsning konstaterade Maria Vretemark att kullen ovanför klosterruinen innehåller landets äldsta rum – kryptan i en gårdskyrka från 1050-talet. Den utgrävda kyrkogrunden har i sin tur haft en föregångare, en träkyrka från 600-talet.

-En stor begravningsplats har omgett kyrkan. Vi har funnit många välbevarade skelett. Ca 3 000 personer har gravlagts här, sade Maria Vretemark.

Hövdingens hall och grav

På 900-talet kom kristendomen in i bygden. De döda kremerades inte längre utan lades i kistor och nu utan offergåvor som tidigare. Män lades på kyrkans sydsida och kvinnor på den norra.

-Den finaste gravplatsen var intill kyrkan. Där hittade vi en kalkstensgrav med ett runristat lock som tillägnats Kättil. Han var säkert hövding och gårdens ägare, berättade Maria Vretemark.

Öster om kyrkan fann man lämningar efter ett 30 meter långt bostadshus från vikingatiden, en hövdingahall.

Tidigt maktcentrum

Arkeologerna har hittat flera föremål från 9-1000-talet i och vid gravarna: glaspärlor,  ringar, dräktspännen, en stridsyxa, knivar – och ett resealtare som kan ha tillhört en präst.  Alla fynd talar för att området var ett maktcentrum långt innan klostret började byggas.  Den utgrävda kyrkan finns nu under ett skyddande tält men skall på sikt få en överbyggnad. Denna är tänkt att också vara en informationsanläggning med fakta om utgrävningarna och kristendomens tidiga historia i Västergötland. /FJ

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Säkerheten främst vid Nato-föredrag

-Oavsett vad man anser om Nato så kvarstår faktum. Nato är en allians för att bevara fred och säkerhet och för att förebygga kris och krig.Anders Oljelund

Så sammanfattade exdiplomaten Anders Oljelund sin föreläsning om Nato vid det populärvetenskapliga kaféet, arrangerat av Folkuniversitetet, Högskolan i Skövde och Skaraborgs Senioruniversitet.

Anders Oljelund började med att beskriva bakgrunden till att Nato bildades:

-Efter andra världskriget genomförde kommunisterna statskupper i en rad östeuropeiska länder. Som motvikt mot Sovjets expansion tillkom Nato 1949 – ett system för kollektivt försvar med USA i en tung roll.

På 1950-talet bröt Koreakriget ut, och när Västtyskland blev medlem i Nato 1955 skapades Warszawapakten av Sovjetunionen.

Nato i ny roll

Kalla kriget innebar att de två militärallianserna balanserade varandra.

Med Sovjetunionens fall 1991 och Warszawapaktens upplösning uppstod frågan om även Nato skulle avvecklas. Men medlemsländerna ville inte det. Flera östeuropeiska länder som hade ingått i Sovjets maktsfär blev senare medlemmar, som en försäkring mot en framtida rysk expansionspolitik.

1994 startade Nato projektet Partnerskap för fred, ett militärt samarbete för att skapa förtroende mellan Nato, Ryssland och andra europeiska länder. 22 stater tackade ja till att utbilda soldater, samordna övningar, avvärja och medla i kriser och förebygga krigshandlingar. Sverige är en av medlemmarna i partnerskapet.

Neutralt Sverige?

Genom Nato-samarbetet har Sverige gjort insatser i Libyen, Bosnien, Kosovo och Afghanistan.

Enligt Anders Oljelund kan Sverige inte längre anses som neutralt och alliansfritt:

-Vi är medlem i EU, en överstatlig allians som är politisk, ekonomisk och social. Däremot är vi militärt alliansfria.

Han avrundade med att beskriva vad Nato inte är:

-Nato är ingen angreppsallians utan en försvarsallians, har ingen gemensam utrikespolitik, är inte överstatlig, har inga egna trupper – medlemsländernas anlitas – och erkänner FN som högsta beslutande instans.

Efter en rad frågor från den talrika publiken avtackades Anders Oljelund med ett förgyllt äpple, designat av en elev på Folkuniversitetets hantverkscentrum i Tibro. /FJ

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Äkta möten får oss att må bra socialt

-Samhället vill att vi har det bra till kropp och själ. Men hur är det med vårt sociala välbefinnande?

Så frågade socialpsykologen Anette Lundin när hon föreläste vid det populärvetenskapliga kaféet på Högskolan i Skövde, anordnat tillsammans med Folkuniversitetet och Senioruniversitetet.

Hennes svar: glöm förutfattade meningar – låt oss mötas ansikte mot ansikte!

Anette Lundin_1116Inför drygt 100 åhörare berättade Anette Lundin om äkta möten som en förutsättning för att vi ska må bra socialt

Enligt Anette Lundin mår vi bra socialt när våra relationer är stabila och trygga och när vi upplever närhet till varandra.

Forskarna har funnit att vi minskar risken för ohälsa fysiskt och psykiskt om vi upplever ca sju timmars nära sociala band per dag, förutsatt att de är kvalitativa och positiva.

Verkligt liv är möte

Anette Lundin citerade Martin Buber: ”Allt verkligt liv är möte”.

Kroppslig och själslig närhet – blickar, beröring, utväxlande av åsikter och erfarenheter – bäddar för äkta relationer. När två personer bortser från de vanliga roller de spelar till vardags och i stället accepterar varandra helt fullt, ansikte mot ansikte, växer båda två. Samtidigt ökar självinsikten. ”Jag blir till i mötet” kallade Anette Lundin fenomenet.

En ny form av närhet

Annorlunda är det i grupper om tre eller flera. Där är ofta rollerna och reglerna redan fastställda, och det är svårt att etablera ett kravlöst, genuint möte.

Men all ny teknik med datorer och mobiler inbjuder till spontana kontakter där spelregler och roller inte är givna, menade Anette Lundin.

-Kanske växer en ny form av närhet fram bland alla SMS-ande ungdomar, trodde hon.

-Trots teknikens många brister med risker för feltolkningar finns chansen att den ökar verklig närhet och möten med äkta känslor, avslutade Anette Lundin. Som tack för sin föreläsning förärades hon ett kunskapens äpple i trä, unikt utformat av en elev på Folkuniversitetets hantverkscentrum i Tibro. /FJ

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Berlinstudier slutade i Spreevenedig

2015-09-30 12.15.41-3Medlemmar i Skaraborgs senioruniversitet har under våren i cirkelform studerat Berlin, dess historia, den delade staden och dess sevärdheter. 
Avslutning blev det i Berlin självt, där man hann med att se Brandenburger Tor, den nya Berliner Bahnhof (centralstationen), parlamentskvarteren, Berlins riksdagshus, Bodenmuseet, men också förberedelserna för det 25-åriga firandet av 3 oktober – åminnelsedagen för Tysklands enande.
Intressant var att se återskapandet av Berlins tidigare slott. Slottet med anor till 1400-talet revs under DDR-tiden och ersattes med Palats der Republik – detta nu också rivet.
Den nya byggnaden är ritad av den italienske arkitekten Franco Stella och skall 20130218_Unter_den_Linden_ohne_Figuren_10x15_01stå klart 2018. Östsidan av slottet kommer att vara i modern stil, övriga fasader knyter an till slottets tradition i barock och kommer att kallas Humboldt-forum. Här  kommer bl.a. olika kultursamlingar, bibliotek och forskningsbibliotek att inhysas.
                               
                                                                                          Så här skall det nya slottet i Berlin se ut

Det fina vädret inbjöd också till en tur på floden Spree.

/Insänt av Marianne Skardéus Telefon 0733 58 71 11  Bild: Kent Skardéus

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar