Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse för år 2017

Antalet betalande medlemmar uppgick i december 2017 till 159 personer, flest kvinnor. Medlemsantalet har minskat med tre personer under året.

Tack vare aktualiserade distributionslistor har nästan alla medlemmar kunnat nås genom e-post. Ett fåtal får information via vanligt brev.

Vid årsmötet den 8 februari 2017 valdes Sven Esplund till ordförande (ett år). Till ordinarie ledamöter valdes Lars Hallberg och Lena Josefsson (båda två år). Till suppleanter valdes Stig Blomberg (ett år) samt Kurt Malmqvist och Björn Rubensson (båda två år).

Som revisor omvaldes Bill Wallin (ett år) och som revisorssuppleant Bengt Skoglund (ett år). Till valberedning valdes Sven Karlén (sammankallande, ett år) och Britt-Marie Kjellberg (ett år).

Bo Carlsson och Agneta Hallman valdes på två år vid årsmötet 2016 och kvarstod i styrelsen för 2017.

Vid konstituerande möte fördelades uppdragen enligt nedan:

Vice ordförande: Ingen utsågs.

Sekreterare: Lena Josefsson

Kassör: Lars Hallberg

Hemsidesansvarig: Siv Bogren som kvarstod som hemsidesansvarig även om hon inte längre ingår i styrelsen.

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden samt ett antal informella underhandskontakter via epost och telefon.

Under året har vi haft aktiviteter inom fyra områden: månadsmöten, studiecirklar populärvetenskapliga caféer och studieresor.

I programråden för de olika aktiviteterna har följande medlemmar deltagit:

 • för månadsmötena Stig Blomberg, Sven Esplund. Agneta Hallman, Kurt Malmqvist, Ingemar Siby,
 • för de populärvetenskapliga caféerna Sven Esplund, Freddie Johansson och Marianne Skardéus samt från högskolan Eric Hellgren och från Folkuniversitetet Elinor Palm.

Föreningen har ordnat 9 månadsmöten med stor spännvidd i ämnesvalen som innefattat allt från orgelmusik i januari från Hentorps kyrka till föredrag om mag-tarmsystemet, träden i skogen, Erasmus av Rotterdam, Martin Luther, biskop Åke Bonniers kärlek till boken till åldrandets utmaningar i december. Vi har träffats i hörsalen hos Medborgarskolan, Södra Trängallén 2, men under hösten även vid två tillfällen i Odeon i Skövde kulturhus och vid ett tillfälle i lokalen Freja också i Kulturhuset. Antalet medlemmar som besökt månadsmötena har varierat kraftigt från ett 20-tal personer till mellan 50 och 60 de flesta gångerna och upp till 70 personer vid ett tillfälle.

Ett föredrag om den svenska deckargenrens framgångar var också planerad men fick hastigt ställas in på grund av föredragshållarens sjukdom. I stället fick de ganska få medlemmar som ändå valde att komma tillfälle att framföra sina synpunkter och önskemål om vår verksamhet,

Korta referat av månadsmötena har sänt tillsammans med foton till lokala media plus hemsidan. Gensvaret har varit gott – lokalpressen välkomnar alla lokala nyheter.

Tillsammans med Folkuniversitetet och Högskolan i Skövde arrangerades 10 populärvetenskapliga caféer om bland annat social tillit, mänskliga rättigheter, den svenska tidningsmarknaden, yttrandefrihet och traditionsenlig presentation av årets nobelpristagare.

Vid månadsmötena ingår kaffe i entréavgiften medan kaffe/the och bröd kan köpas separat till en billig penning vid de populärvetenskapliga caféerna. Ett förtjänstfullt arbete har lagts ned av flera medlemmar och styrelseledamöter för att sköta denna servering.

Under året genomförde vi studiecirklar i Skönlitteratur, Västergötland i litteraturen, Klassisk musik /två grupper), Järnvägshistoria och Riksbildningen och kristnandet. Samtliga cirklar har letts av föreningens egna medlemmar och engagerat omkring en tredjedel av medlemmarna.

Under slutet av hösten hölls också två informationsmöten om ett par nya studiecirklar i Självbiografiskt skrivande och Filmkunskap som kommer att starta vårterminen 2018.

Den 30 augusti inleddes höstsäsongen med en uppskattad utfärd till södra Tiveden och Karlsborg med besök bland annat vid Undenäs kyrka, Junker Jägers sten och Karlsborgs fästning. 38 medlemmar deltog vid denna utflykt.

Föreningens hemsida (www.skaraborgssenioruniversitet.se) hålls uppdaterad och aktuell av vår hemsideansvariga Siv Bogren.

Skövde den 17 januari 2018

För Skaraborgs Senioruniversitets styrelse

Sven Esplund                                     Lena Josefsson

ordförande                                         sekreterare

 

Verksamhetsberättelse för år 2016

Antalet betalande medlemmar uppgick i december 2016 till 162 personer, flest kvinnor. Medlemsantalet har minskat under året. Visserligen har nya medlemmar tillkommit, men ännu fler har avslutat sitt medlemskap genom flyttning, dödsfall eller annan orsak.

Tack vare de aktualiserade distributionslistorna har nästan alla medlemmar kunnat nås genom e-post. Ett fåtal får information via vanligt brev.

Vid årsmötet 10 februari 2016 valdes Stig Blomberg till ordförande, (ett år).

Till ordinarie ledamöter valdes: Bo Carlsson, Sven Esplund, Agneta Hallman (samtliga 2 år), Lene Doverholm (ett år).

Till suppleanter valdes Ann Wiking Ståhl (två år) och Bengt Nilsson (ett år)

Som revisor omvaldes Bill Wallin (ett år), och som revisorssuppleant Bengt Skoglund, (ett år).

Till valberedningen valdes Inge Karlsson (sammankallande), och Svante Ljungcrantz.

Siv Bogren och Lars Hallberg valdes på två år vid årsmötet 2015 och kvarstår i styrelsen för 2016

Vid konstituerande möte fördelades uppdragen enligt nedan:

Vice ordförande: Ingen utsågs

Sekreterare: Sven Esplund

Kassör: Lars Hallberg

Hemsidesansvarig: Siv Bogren

Ann Wiking Ståhl drog sig ur styrelsearbetet kort efter att hon valts.

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten samt ett antal informella underhandskontakter via mail och telefon.

Under året har vi haft aktiviteter på fyra områden: månadsmöten, studiecirklar populärvetenskapliga caféer och studieresor.

I programråden för de olika aktiviteterna har följande medlemmar deltagit:

-för månadsmötena Marianne Andersson, Stig Blomberg, Sven Esplund, Lene Doverholm

-för de populärvetenskapliga caféerna Marianne Skardéus, Stig Blomberg, Freddie Johansson, Agneta Hallman – dessutom från högskolan Eric Hellgren och från Folkuniversitetet Elinor Palm.

Föreningen har ordnat 10 månadsmöten, i regel onsdagar med start kl 14.00 med stor spännvidd i ämnesvalen, från orgelspel i januari som ägde rum i Hentorps kyrka, Skövde, till föredrag om Lindisfarne, samt stormaktstidens gravkor och kryptor i svenska kyrkor. Under året har vi träffats i hörsalen hos Medborgarskolan, Södra Trängallén 2 på högskoleområdet.. Ca ¼ av medlemmarna beräknas ha besökt dessa månadsmöten,

Tillsammans med Folkuniversitet och Högskolan i Skövde arrangerades 11 populär-vetenskapliga caféer, också här med stort spann i teman – från Nato till amerikanska presidentvalet samt hälsoteman och kommentarer om årets nobelpristagare.

Korta referat av månadsmötena och caféerna har sänts tillsammans med foton till regionala media plus hemsidan. Gensvaret har varit gott – lokalpressen välkomnar alla lokala nyheter.

Ett förtjänstfullt arbete lades ned för att sköta kaffeserveringen. Vid månadsmötena ingår kaffe i entréavgiften medan kaffe/te och bröd kan köpas separat till en billig penning vid de populärvetenskapliga caféerna.

Den 17 maj avslutades vårterminen med en uppskattad utfärd till Lödöse med sakkunnig guidning på plats i Lödöse men även guidning av egna medlemmar under bussresan.

Föreningen deltog med ett bord vid Forsviksdagarna. med avsikt att visa vår verksamhet och förhoppningsvis kunna värva nya medlemmar.

Under året genomförde vi studiecirklar i litteratur, järnvägshistoria, klassisk musiklyssning (två grupper) och läs-och-res. Resecirkeln avslutades med resa till ort och ställe där nästan 20 medlemmar deltog. Järnvägshistoriecirkeln gjorde studiebesök i Kristinehamn och blev mycket väl mottagna av Lars Yngström från TÅGAB. Studiecirklarna har engagerat ca ⅓ av föreningens medlemmar. Samtliga cirklar har letts av egna medlemmar.

Föreningens hemsida (www.skaraborgssenioruniversitet.se) hålls uppfräschad och aktuell av vår hemsidesansvariga, Siv Bogren.

Skövde kommun har flera gånger, på olika sätt, kontaktat föreningslivet om gemensamma spörsmål.

Vi representerades på den nationella samordningskonferensen i maj som hölls i Solna. Många goda och tankeväckande synpunkter utbyttes. Bland annat framgick en stark önskan om ett närmare samarbete och erfarenhetsutbyte.

Skövde 17 januari, 2017

För Senioruniversitetets styrelse:

Stig Blomberg    Ordförande                                                 Sven Esplund   Sekreterare

 

Verksamhetsberättelse för år 2015

Antalet betalande medlemmar uppgick i december 2015 till 179 personer, varav 41 % män och 59 % kvinnor. Medlemsantalet har minskat med 6 personer under året. Visserligen har nya medlemmar tillkommit, men ännu fler har avslutat sitt medlemskap genom flyttning, dödsfall eller annan orsak.

Styrelsen har lagt ner ett stort arbete med bl a personliga kontakter för att få medlems- och cirkelavgifter inbetalda och medlemsregistret uppdaterat. Så blir t ex adresserna snabbt inaktuella om medlemmar glömmer att berätta när de bytt boendeadress eller e-postadress. Tack vare de aktualiserade distributionslistorna har de flesta medlemmar kunnat nås genom e-post. Ett fåtal får information via vanligt brev.

Vid årsmötet 2015 valdes ingen ny ordförande. Däremot utsågs ett antal nya styrelseledamöter eftersom en enda person fanns kvar från den gamla styrelsen. Vid konstituerande möte fördelades uppdragen enligt nedan:

Ordförande Stig Blomberg:                                                                                                             Vice ordförande: Svante Ljungcrantz (suppleant)                                                                Sekreterare: Freddie Johansson                                                                                               Kassör: Lars Hallberg                                                                                                                  Övriga ledamöter: Siv Bogren, Sonja Kristing, Ingegerd Norén (suppleant).

Som revisor har Bill Wallin fungerat, som revisorssuppleant Bengt Skoglund.

Valberedningen har utgjorts av Marianne Skardéus (sammankallande), Inge Karlsson och  Björn Rubenson.

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten plus ett stort antal informella underhandskontakter via Internet och telefon.

Under året har vi haft aktiviteter på tre områden: månadsmöten, studiecirklar och populärvetenskapliga caféer.

I programråden för de olika aktiviteterna har följande medlemmar deltagit:

för månadsmötena Marianne Andersson, Agneta Grydbeck, Ingegerd Norén och Svante Ljungcantz;

för de populärvetenskapliga caféerna Marianne Skardéus och Stig Blomberg (senare även Freddie Johansson) – dessutom från högskolan Eric Hellgren och från Folkuniversitetet James Minard och Angelica Widén.

Marianne Andersson lade ner ett förtjänstfullt arbete på att engagera en hel del medlemmar i kaffegrupper. Dessa stod för den lekamliga välfärden vid såväl månadsmöten som populärvetenskapliga caféer.

Föreningen höll nio månadsmöten med stor spännvidd i ämnesvalen, från binas samhällsliv till orgelspel med musikanalys. Under året kunde vi äntligen byta från tillfälliga möteslokaler till en fast, nämligen hörsalen hos Medborgarskolan, Södra Trängallén 2 på högskoleområdet. Ca ¼ av medlemmarna beräknas ha besökt dessa månadsmöten. De nio föreläsningarna skulle egentligen ha varit 10, men en av föreläsarna blev akut sjuk. I stället ordnade styrelsen en träff där ca 20 medlemmar deltog i ett livligt och givande idéutbyte om önskade val av ämnen för månadsmötena och för studiecirklarna. Två av föreläsningarna hade utombys förtecken: den musikhistoriska resan genom Spanien var förlagd till Himmelskällan i Varnhem, och efter föredraget om porslin ordnade vi med ett studiebesök på Rörstrands museum i Lidköping.

Tillsammans med Folkuniversitet och Högskolan i Skövde arrangerade vi även 10 populär-vetenskapliga caféer, också här med stort spann i teman – från tro och vetande till dammråttor.

Sekreteraren har skrivit korta referat av månadsmötena och caféerna och sänt dessa tillsammans med foton till regionala media plus hemsidan. Gensvaret har varit gott – lokalpressen välkomnar alla lokala nyheter.

Under året genomförde vi åtta studiecirklar: litteratur, surfplatta, Vänern, järnvägshistoria, klassisk musiklyssning (två st) och läs-och-res (två st: Lettland och Litauen resp Berlin). Resecirklarna avslutades med resor till ort och ställe. Studiecirklarna har engagerat ca ⅓ av föreningens medlemmar.

Föreningens hemsida (www.skaraborgssenioruniversitet.se) har fått ett uppfräschat utseende och blivit nära nog dagsaktuell, tack vare hemsidesansvariga Siv Bogren.

Skövde kommun har flera gånger, på olika sätt, kontaktat föreningslivet om gemensamma spörsmål. Senioruniversitetets styrelse har en stående synpunkt: inrätta ett Föreningarnas hus där intresserade kan verka och träffas till överkomligt pris, helst gratis. Gott om parkeringsplatser bör finnas i anslutning. Kommunen har sagt sig notera idén positivt. Vid kommunens kulturkalas i Kulturhuset deltog åtskilliga föreningar med eget utrymme för presentation – så även Senioruniversitetet. Nya kontakter knöts, även med hjälp av en nyproducerad folder, rubricerad ”Vidga dina vyer!”.

Skövde 10 februari 2016

För Senioruniversitetets styrelse:

Stig Blomberg    ordförande                                 Freddie Johansson    sekreterare

 

Verksamhetsberättelse för år 2014

Antalet betalande medlemmar uppgår i december 2014 till 185 personer, 65 %  kvinnor och  35 % män. Många nya medlemmar har tillkommit men några har också lämnat föreningen eller avflyttat till annan ort. Föreningen har utökat utannonseringen av månadsmötena . Påminnelser har skickats ut via e-post inför samtliga programpunkter. För att synliggöra senioruniversitetet har också en roll-ups tagits fram och också en power point bild, av vilken det tydligt framgår att de populärvetenskapliga caféerna är ett samarbete mellan Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs senioruniversitet.

Reportage med bildmaterial från månadsmötena har skickats in till den lokala pressen och oftast har dessa blivit publicerade.

Under år 2014 har styrelsen bestått av följande personer: Marianne Skardéus (ordf.), Kristina Grane (vice ordf.), Inger Strand (sekr.), Lars Hallberg (kassör), Barbro Falken, Douglas Hjalmarsson, Gunilla Ceder, Barbro Furhoff och Kersti Gullstrand.

Birgitta Johansson har varit revisor och Doris Meijer revisorssuppleant.

Styrelsen har sedan årsmötet den 29 januari under 2014 haft 10 protokollförda möten. Medlemmarna har i samband med månadsmöte fått möjlighet att uttrycka önskemål beträffande föreningens verksamhet.

Programgrupperna för arbete med månadsmöten och för populärvetenskapligt café har träffats regelbundet under året. Representanter för Skaraborgs senioruniversitet i programgruppen för de populärvetenskapliga caféerna har varit Marianne Skardéus, Marianne Andersson, Agneta Grydbeck, Kersti Gullstrand och Douglas Hjalmarsson. I programgruppen för månadsmötena har Marianne Andersson varit sammankallande. Övriga i gruppen har varit Douglas Hjalmarsson, Gunilla Ceder, Agneta Grydbeck och Marianne Skardéus.

I övrigt har arbetet bedrivits i mindre grupper, med särskilt ansvariga för studiecirklar, annonsering/affischer, utskick till ortsombud, hemsida, Facebook, mm.

Samtal har förts med representanter för Högskolan i Skövde för att erbjuda medlemmarna möjlighet att följa några av Högskolans kurser. Högskolan har varit positiv till detta och fem olika kurser erbjöds inför höstterminens början 2014.

Vid Seniordagen i Skövde kulturhus i november var föreningen representerad av Kersti Gullstrand och Barbro Furhoff, som informerade om verksamheten  och också rekryterade nya medlemmar.

Styrelsen har under 2014 arbetat med att utveckla innehåll i och administration av studiecirklarna.

Avgifterna för deltagande i månadsmöten har för ickemedlemmar höjts från 90 till 100 SEK. Kaffe med dopp i samband med de Populärvetenskapliga caféerna har höjts till 30 SEK.

Enligt avtal skall Folkuniversitetet tillhandahålla lokaler för Skaraborgs senioruniversitet. När Folkuniversitetet i maj 2014 blev uppsagda från lokalerna på Regementsgatan 7 i Skövde utlovades föreningen lokaler för månadsmöten och cirkelverksamhet i nya lokalerna på Högskolevägen 6 B i Skövde. I augusti 2014 visade det sig att den tilltänkta lokalen för månadsmöten inte var tillräckligt stor lokal för månadsmötena fanns att tillgå. Detta blev naturligt nog en komplikation för medlemmar och ett mer tungrott system för att kunna erbjuda den viktiga sociala del, som kaffepauserna innebär. Lokaler för cirkelverksamheten löstes på ett smidigare.

Följande aktiviteter har genomförts:

 • Nio månadsmöten med varierande innehåll, varav ett månadsmöte i samarbete med Skövde humanistiska förening.
 • Tio Populärvetenskapliga caféer
 • En endagsutflykt på temat ”Platåbergens landskap”.
 • En utflykt till Trästaden Hjo
 •    Studiecirklar har bedrivits under året i följande ämnen:
 • Italienska (endast första halvan av året)
 • Litteratur
 • Vägar och stigar i Västergötland
 • Musiklyssning
 • Järnvägens historia
 • Läs och res – Estland, Lettland och Litauen De populärvetenskapliga caféerna har lockat i genomsnitt mer än 70 deltagare under året, med ung. fördelning 55 % män och 45 % kvinnor.På styrelsens uppdrag Ordförande
 • Marianne Skardéus
 • Skövde den 12 januari 2015
 • Information om Skaraborgs Senioruniversitet återfinns på hemsidan: www.skaraborgssenioruniversitet.se
 • Vid månadsmötena har i genomsnitt 44 personer deltagit och fördelningen har varit 63 % kvinnor och 37 % män.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s